Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika
  • Tuisblad

Welkom in ons Midde

Collage Landman 3eOns dien 'n gemeenskap van toegewyde amateur familienavorsers. Iemand wat nog nooit met genealogiesenavorsing te doen gehad het nie, kan hom die opwinding en blydskap indink wat die genealoog ervaar wanneer 'n deurbraak gemaak en die finale skakel in 'n familie-lyn voltooi word nie. Dit is werklik 'n ervaring van 'n leeftyd.
Afstammelinge van families wat reeds vroeg aan die Kaap aangekom het, het Noord- en Ooswaarts getrek, sommige het opge-eindig in die huidige Namibië en dan selfs verder tot in Angola en andere weer tot in Kenia. Wanneer jy hul voetspore volg gaan nuwe wêrelde oop. Dit gee 'n mens insig in die kulturele, politieke en die godsdienstige oorwegings wat die dryfvere was vir hierdie migrasies wat dikwels gepaard gegaan het met groot ontberings, lyding en selfs sterftes.
Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) wat in 1964 gestig is, het dertien takke waarvan twaalf landtakke is en een elektroniese tak wat voorsiening maak vir lede wêreldwyd via die internet. Elke tak reël sy eie aktiwiteite en vergader deur die jaar afgesien van Desember en Januarie. Meer inligting kan verkry word deur 'n besoek aan die verskillende tak webblaaie by www.genza.org.za te bring. Die byeenkomste word gereël met spesifieke temas in gedagte en sprekers word dikwels genooi om voordragte oor 'n bepaalde onderwerp van genealogiese belang te lewer. Opleiding word aan nuwelinge gebied en die ervare lede is gereed om nuwelinge touwys te maak.

Brokkies/Snippets

Argieftoere 2017
20-25 Augustus 2017
: Wes-Kaapse Argiewe (KAB, GISA & Drakenstein Heemkring) vir lede uit ander provinsies, waarby vlugte, busvervoer, verblyf, twee etes per dag, toegangsgelde, gidse,  ens. Koste ± R7,500 per lid. Deposito’s geld as bespreking – besprekings begin 1 Januarie 2017.
In die mooiste mooiste maand Oktober: Gauteng se Argiewe (TAB, LDS en Erfenisstigting) (waarby lugvervoer uit ander provinsies, busvervoer in Gauteng en akkommodasie ingesluit kan word). Twee etes per dag en toegangsgelde word wel ingesluit. Koste hang af of vervoer en oornagting ingesluit moet word. Kontak my om van jou behoeftes te laat hoor.
Kontak Ellen by eharmse@mweb.co.za of 072 594 9050; 011 972 0003

GGSA Begraafplaas Projek DVD 15, Maart 2017 is nou beskikbaar en kan bestel word by
orders@genza.org.za. Die DVD bevat 851 061 name en 3082 begraafplase. Dit is 85 390 name en 35 begraafplase meer as DVD 14. Inligting van alle voorafgaande DVD's is ingesluit. Van die begraafplaas registers wat bygevoeg is, is die Ashley Begraafplaas in Pinetown, Queensburgh en Stanford Hill, in Durban, Swakopmund en Vredespark en die Evangeliese Kerk Register, sowel as die ou Hofmeyer Begraafplaas. Prys: R125-00 + Posgeld en verpakking (R30-00 binnelands en R70-00 buiteland.)

Gaele vd Walt

 'TEEN DIE STORMWINDE IN' - is die merkwaardige verhaal van die Van der Waltfamilie se stamvader, Gaele Andriesz, wat in 1727 in die Kaap arriveer. In 2027 vier die Van der Walts hulle 300-jarige eeufees in Suid-Afrika! Die Van der Walt-Bond het Dr Ernst van der Walt versoek om ‘n publikasie die lig te laat sien oor die stamvader, Gaele Andriesz van der Walt. Die boek is beskikbaar by Dr. Ernst van der Walt. feanwalden@vanderwalt.net, Posbus 484, Onrusrivier 7201 of 082 442 1699.

Herdrukte Boeke

Heruitgawe BoekeGGSA het pas ‘n reeks boekies bekend gestel – boekies wat voortaan in elke takbiblioteek beskikbaar sal wees vir taklede om navorsing te doen by takbiblioteke.
Hierdie projek is deur Dennis Pretorius van stapel gestuur om te verseker dat familiegeskiedenis en stamregisters wat in klein volumes deur amateur genealoë vir hulle eie familie gedruk of getik is, nou herdruk gaan word in ‘n genommerde reeks onder die banier van GGSA. 
Dennis vertel dat baie geesdriftiges oor baie jare hulle eie registers en geskiedenisse opgestel het maar net beskikbaar gemaak is aan hulle eie familie of soms in baie klein oplae publiseer het. 
GGSA se plan is om hierdie dokumente, met toestemming, te herdruk in die oorspronklike formaat maar gebind in ‘n GGSA omslag en elk met ‘n unieke reeksnommer. Elke tak sal een kopie gratis ontvang.
Die volgende is die eerste 6 in die reeks – afskrifte kan by GGSA se boekwinkel aangekoop word – doen navraag deur e-pos te stuur aan Simon du Plooy by orders@genza.org.za
1 Die nageslag van Dirk Marx – FW Marx @ R 80
2 Byvoegsel tot Marx Nageslag – FW Marx @ R 120
3 Die voorsate en nasate van Andries Stephanus du Toit van Magatoshoek – IJ du Toit @ R 80
4 Die geskiedenis van die Wagners van Rondebosch – Adriana Barrett @ R 50
5 Ballot Familie in SA – FW Marx @ R 105
6 Goedgedach Heilbron se Du Plooy’s – PJ du Plooy @ R 65
Versendingskoste per “track-n-trace” fasiliteit beloop R 40 vir 1 of 2 boeke en R75 vir 3 tot 6 boeke – meer as 6 sal R 105 beloop.
Lede wat nog soortgelyk brondokumente en publikasies het kan gerus vir Dennis laat weet by krugersdorp@pixie.co.za – hy sal graag wil weet daarvan

Sluit nou Aan

boertjie drink teeJy kan kies tussen een van 2 opsies sou jy 'n lid van die GGSA wou word:
1) Besluit by watter tak jy graag sou wou aansluit deur die GGSA webtuiste te besoek by http://www.genza.org.za. Op die blad van die tak van jou keuse kies "Kontak ons" en stuur jou voltooide aansoekvorm vir lidmaatskap aan een van die komiteelede.
2) Jy kan ook aansluit via die e-GGSA. Besoek die e_GGSA se webblad: http://www.eggsa.org/sales/eshop_e_dc_membership.htm en volg die instruksies. Die lidmaatskapfooi het drie elemente, te wete lidmaatskap van die GGSA; lidmaatskap van die e-GGSA en opsionele lidmaatskap van een van die landtakke.

Sources

Versameling Grafte 1
Many people pass idly by cemeteries and little graveyards next to the roadside. Very few people realise that on headstones a wealth of information lies to be exploited. Many genealogists will go out of their way to visit graveyards and cemeteries, Information such as birth and  date of death, full names of the deceased and in some cases the name of the spouse can be found. This may lead to a breakthrough in the family researcher's quest. Over the years the members of the GSSA photographed thousands of headstone. These have been uploaded to eGSSA website. 

DNA Research

dna logo Jaco

 There are basically three types of DNA tests: Y-DNA – Y-DNA is passed on from father to son along a direct paternal line and it is therefore possible to track the paternal surname from one generation to the next. For this reason, only men are eligible for this test. mtDNA – All children inherit mtDNA from their mothers and since mtDNA traces generation after generation of one's direct maternal ancestors, both sexes are equally able to determine the origin of their maternal line. Autosomal DNA – this ‘Family Finder’ test literally hundreds of thousands of possible SNPs for precise DNA correlations/matches with others across all of one's genetic lines. This test is therefore also available to both sexes