Matriagale Genealogieë van KHOI-Stammoeders

Konvensionele genealogie is hoofsaaklik gemoeid met die manlike afstammelingslyn, d.w.s. volgens die familienaam of van, biologies gesproke volgens die oorerwing van die Y-DNA (wat saam met die van oorgeërf word). Die toenemende gebruik van DNA-ontledings in genealogie het die belangstelling in die "matriargale" genealogie, volgens die vroulike afstammingslyn, biologies volgens die oorerwing van die mt-DNA, aangewakker. 'n "Matriargale" genealogie is dus 'n logiese aanvulling van die konvensionele "patriargale" genealogie.
Hier word die matriargale genealogieë van vier Khoi-stammoeders uiteengesit nl.
Eva/Krotoa Goringhaicona en Pieter van Meerhoff 
Johanna Catharina Toll en Heinrich Voortmann 
Kaatjie/Francina van die Kaap en Cornelis van der Westhuizen 
Martha van die Kaap en Johannes Gottlieb Veldsman
Die eerste van hierdie stammoeders is goed bekend. Die ander drie is nagespoor met behulp van inligting uit H F Heese se "Groep sonder Grense" en die 17 volumes van "Suid-Afrikaanse Geslagregisters".
Die genealogieë is saamgestel tot ongeveer 1800, d.i. 6 geslagte ná die stammoeder vir Eva/Krotoa en 3 geslagte ná die ander drie stammoeders. Hulle bevat (aangetroudes inbegrepe) onderskeidelik 291, 241, 34 en 27 persone.
Kyk ook "CAPENSIS" 2/2014 pp. 8-11.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.