Familia

Artikels gepubliseer in Familia

Vols. 1-53
Saamgestel deur:   M.H.C. du Preez : Pretoria - 18.1. 2017

DIE GENEALOGIESE GENOOTSKAP VAN SUID-AFRIKA

In die jaar 1939 het 'n klompie Suid-Afrikaanse genealoë onder leiding van prof. S.P. Engelbrecht die eerste Suid-Afrikaanse Genealogiese Vereniging gestig. Aangesien die vereniging nie in staat was om 'n eie tydskrif uit te gee nie, is ruimte in Historiese Studies vir genealogiese artikels beskikbaar gestel. Die heer Hoge het veral heelwat artikels bygedra. Ongelukkig het die vereniging weens 'n gebrek aan belangstelling en die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog, doodgeloop.
Die tweede poging is in die jaar 1964 in Wes-Kaapland op die historiese plaas Joostenberg naby Stellenbosch, eiendom van mnr. P.A. Myburg aangewend. Daar is besluit om 'n genootskap in die lewe te roep, wat toe ook op 17 Junie 1964 op 'n vergadering in Kaapstad plaagsgevind het. Die eerste bestuur van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika het bestaan uit: ds H.C. Hopkins (voorsitter); mnr I. Mitford-Barberton (ondervoorsitter); dr. J.A. Heese (sekretaris); mnr. P.A. Myburg (tesourier) en dr. C. Pama (redakteur).
Binne tien jaar het die ledetal tot meer as driehonderd aangegroei. Die vernaamste prestasie van die genootskap is sy lyfblad Familia, wat sedert 1964, elke kwartaal verskyn.

Die inhoud van al die Familia uitgawes vanaf 1964 tot 1999 is tans op CD beskikbaar. Ook vorige uitgawes van Familia is beskikbaar. Beide items kan by die Genootskap bestel word.

Klik Hier om die volledige indeks te besigtig

 

  • Hits: 505

Index of Articles Published in Famila

Papers published in Familia

Vol 1-53
Compiled by Thys du Preez- Pretoria 18 1 1917

GENEALOGICAL SOCIETY OF SOUTH AFRICA

In the 1939 a small group of South African genealogists under the leadership of Prof. S. Engelbrecht founded the first South African Genealogical Association. As the association was unable to publish it's own magazine, space for genealogical articles was provided in the publication Historical Studies. Unfortunately the Association was dissolved due to a lack of interest and the outbreak of the Second World War.
The second attempt was made in 1964 in the Western Cape at the historic farm Joostenberg, close to Stellenbosch, the property of Mr. P. Myburg. At this meeting it was decided to establish a society which was then founded at a later meeting in Cape Town on the 17th of  June 1964. The first executive committee of the Genealogical Society of South Africa consisted of: Rev. H. Hopkins (Chairman); Mr. I. Mitford-Barberton (Vice-Chairman); Dr. J.A. Heese (Secretary); Mr. P.A. Myburg (Treasurer) and Dr. C. Pama (Editor).
Within ten years the membership grew to more than three hundred. The main achievement of the society then, was publication of a genealogical quarterly named Familia which has since been published every quarter.
The  content of all the Familia publications since 1964 until  1999 is presently available on CDROM. Also back copies of Familia are available. Both items can be ordered from the Society.

Click here to see the Index

  • Hits: 8813

Onlangse Uitgawes

 Familia 48 (4) 2011

Redaksie - Membership – Leon Endemann tree uit
Boodskap – President of the GSSA
The Wives of Johannes Petrus Meintjes – Keith Meintjes
Engeltje Cornelisse van der Bout – Piet Venter en Thea De Wet
Nefie: Weldoener Weeskind – Sam J Basch
Die genealogie van Jan Christoffel Greyling – Maureen de Villiers
Die Von Wiellighs van Keimoes – Corli Wortley
'n Van Rooyen Genealogiese storie – Martie du Toit

 

Familia 48 (3) 2011

Redaksie/Editorial: – Ter nagedagtenis: Dr RTJ (Roelf) Lombard
Die Leeuwspruit-briewe – Arina Short
Ackhurst Regstelling
Goch family tree – Dorothy Mowlam

Familia 48 (2) 2011

Editorial/Redaksie: – The last word
Ariaentje geboortigh van Nieuw Nederlandt – Harry Booyens
ACKHURST-Stamvaders – Susan du Toit
A Quest for my family register – Wendel James Hough
Books/Boeke
– The Rebel Record South African War 1899-1902
– Van Eede(n), Van Ede(n) Families

Familia 48 (1) 2011

Redaksie/Editorial:
– Algemene Jaarvergadering
– Awards
Johannes Martin Els: the Progenitor of the Els Family in South Africa – Charlie Els
Die Cilliers-Stamouers se Huwelik – Johannes Cilliers
Die Eerste Uys – Johan Frederik (Frikkie) Uys
John Harley (1784-1857) and his descendants in South Africa – Lois Harley

Familia 47 (4) 2010

Message/Boodskap – President of the Genealogical Society of SA
Finding our Progenitor in South Africa – Sam J Basch
Die nageslag van die Skotse boer: James Robert Wallis – Arina Short
Merging Gedcom Records – Francois Greeff
Die Laufs-familie in Suid-Afrika – Daniel Matheus Schultz
Wessel Pretorius Potgieter: From Tobruk to Stalag VIII-B – Keith Clarkson

Familia 47 (3) 2010

Die herkoms van Elsje Gerrits – Charlie Els
A Quest for my family register: Gert Johannes Jacobus Hough – Wendel James Hough
Koekjespan se Louws en Uilenkraal se Bassons – Annemie Lourens
Barend Cilliers (b2c1d7e1f1h4) 1866-1947– Johannes Cilliers
Hendrik Andries du Toit: baanbreker van Worcester-distrik – Alex Fuchs

Familia 47 (2) 2010

Editorial/Redaksioneel; – Annual General Meeting
Our members/Ons lede: Marie de Klerk РLinda Z̦llner
Feite of Fiksie? Die Mites Rondom Gerrit Jansz Van Aart en Margaret Downing – Pieter van Aardt
Batavia, Java – Home to Matthias Greeff from 1674 to 1679 – Francois Greeff
Johannes (Jan) Daniël Cilliers 1795-1871 – Johannes Cilliers
Patos agter die name en datums – Thys du Preez
Families in die Noordwes-Kaap, Deel 6: DE VRIES – Barnard Smit

Books/Boeke
       
Die Geslagsregister van die Campher-/Kamfer-/ Kamffer-Familie in Suid-Afrika, 1675-2009

Familia 47 (1) 2010

Redaksioneel/Editorial: –  In memoriam – Margaret CAIRNS (24.4.1912-24.1.2009)
'n Verdere uitbreiding van die geslagsregister van die SAUERs van McGregor – Salomon CJ Hoogenraad-Vermaak
God Bless the Good Ship China – Harry Booyens
Die CILLIERS-stamouers se lewe op Orleans – Johannes Cilliers
An Italian in the Family: Joseph (Guiseppe) VIORONI – Lois Harley
Gerrit Jansz VAN AART en Levijntje Theunis VAN GENT – Pieter van Aardt

Boeke/books
       
Son of England, Man of Africa
       
Petrus Herodus Kleinhans (1838-1908)

 

  • Hits: 9089

Pennevrugte

Pennevrugte van die GGSA se Genealoë

Die amateur genealoë van Suid-Afrika het spoedig besef dat maande en jare se navorsing nie kan lê en stof vergaar nie. Meeste van die navorsers het egter nie oor die bronne beskik om hul werk te publiseer nie. Die GGSA het besef dat navorsing op dié manier verlore kan gaan en het besluit om die uitgewershoed op te sit. So is 'n nuwe rigting ingeslaan en het die GGSA daarin geslaag om navorsingsresultate soos die Killians, die Du Toit Register en die Kriels—sommer gewone mense, en nog meer, die lig te laat sien. Die meeste van die produkte is ook op CD beskikbaar. Kleiner families word saamgegroepeer en in 'n Omnibus gepubliseer. Sodoende word die inligting ook vir ander navorsers beskikbaar gestel. Daar het reeds 7 Omnibusse die lig gesien. Die GGSA streef daarna om die kostes van die gepubliseerde werke so laag as moontlik te hou.Klik op hierdie skakel om 'n lys van die produkte te sien.


Produkpryslys 2015-6

Nadat jy besluit het wat jy wil bestel klik op hierdie skakel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en voltooi die e-pos vorm met die besonderhede van die produk. Die bankrekening wat jy moet gebruik vir betaling is Bank: Nedbank; Account name/Rekeningnaam: GGSA; Branch/Tak: Killarney 191605; Account number/Rekeningnommer: 1916051332. Heg asb die bewys van betaling by die e-pos aan met jou naam en die produkkode as verwysing. Die produk sal versend word sodra bewys van betaling ontvang is.

Jy kan ook produke aankoop by die e-GSSA se e-winkel. Gaan na hierdie skakel en volg die stappe: http://www.eggsa.org/cgi-bin/esales_dc.pl

 

  • Hits: 11456

About Familia

 

 

Kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika

Quarterly Journal of the Genealogical

Society of South Africa

Familia

1964-2014

 

CD-076 ISBN 978-0-992-1833-9-4

© GGSA/GSSA

www.genza.org.za

 

Artikel Indeks/Article Index (gratis / free)

Hierdie CD is nou beskikbaar en bevat al die artikels van1964 tot 2014.

Dit kos R265 en kan bestel word by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This CD is now available and contains all articles from 1964 up to 2014.

The price is R265 and can be ordered from This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Postage / Posgeld: RSA R30; Buitelands / Overseas R70

BESTELVORM/ ORDER FORM

NAAM/NAME ……………………………………………….......................

AFLEWERINGSADRES/DELIVERY ADDRESS 

1 …………………………………………………………………….
2 …………………………………………………………………….
3 …………………………………………………………………….
4 ……………………………………………………………………                          

KONTAKBESONDERHEDE/CONTACT DETAIL

E-Pos/email:                              

Sel of landlynnommer/cell or landline number:     

BETALINGBESONDERHEDE/PAYMENT DETAILS

Rekeningnaam/Account name:       GSSA 

Bank/Bank:                                Nedbank, Killarney

Bankkode/Bank Code :                  191605

Rekeningno/Accountno;                 1916051332  

Bestelling asook bewys van betaling na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Order including proof of payment to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Hits: 26107