The Southern Cape Branch gets Going

{module SuidkaapStigterslede}

On Friday 24 August another milestone in the history of the GenealogicalSociety of South Africa was reached. 10 Enthusiastic volunteers met in George and after a briefing by Simon du Plooy, chairman of the North West Branch on what  it implies for the management to establish a branch the attendees unanimously decided to force ahead. The seeds for the establishment of the branch were sown by Alta Griffiths of the eGSSA at the Genealogical Workshop that took place at George during March 2012.
The Southern Cape Branch will serve George, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn, Plettenberg Bay and even as far afield as Stilbaai. The conducting of meetings and other logistical matters will still be decided upon.
At the newly established branch family research is already an ongoing activity. Research on surnames such as Stewart, de Swart, Evans, the Vissers of the Sandveld, Estherhuyze and Barkhuizen is in an advanced stage. The founders of the branch is active researchers and Wilkie Barkhuizen is a member of the Barkhuizen Family League.
The chairman of the branch is Wilkie Barkhuizen, the vice chairman is Abrie de Swart, the secretary Merene Lategan and the treasurer Daan Visser.

  • Hits: 14581

Die Suid-Kaaptak is gestig

{module SuidkaapStigterslede}

Op Vrydag 24 Augustus is nog 'n mylpaal in die geskiedenis van die Genealogies Genootskap van Suid-Afrika behaal. 10 Vrywilligers het in George ontmoet en nadat Simon du Plooy, die voorsitter van die Noord-Westak, die geesdriftige aanwesiges toegespreek het oor wat dit behels om 'n nuwe tak te stig en wat die implikasie daarvan vir die bestuur is, is daar eenparig besluit om tot takstigting oor te gaan. Die grondslag vir die totstandkoming van die tak is gelê by die Genealogie Werkswinkel wat onder leiding van Alta Griffiths van die e-GGSA, gedurende Maart 2012 op George plaasgevind het.
Die Suid-Kaaptak sal George, Knysna, Mosselbaai, Oudtshoorn, Plettenbergbaai en selfs so ver as Stilbaai bedien. Die hou van vergaderings en verdere logistieke aspekte sal nog bepaal word.
By die nuutgestigte tak is daar alreeds heelwat familienavorsing  deur die stigterslede van die tak gedoen. Navorsing op vanne soos Stewart, de Swardt, Evans, die Vissers van die Sandveld, Estherhuyse en Barkhuizen is al in 'n gevorderde stadium. Die stigterslede is aktiewe navorsers en Wilkie Barkhuizen is lid van die Barkhuizen Familibond.
Die voorsitter van die tak is Wilkie Barkhuizen, die ondervoorsitter is Abrie de Swart, die sekretaresse is Merene Lategan en die tessourier Daan Visser.

  • Hits: 2472