English (United Kingdom)

Welcome to the Genealogical Society of South Africa.

Welkom in ons Midde

genza3

Ons dien 'n gemeenskap van toegewyde amateur familienavorsers. Iemand wat nog nooit met genealogiesenavorsing te doen gehad het nie, kan hom die opwinding en blydskap indink wat die genealoog ervaar wanneer 'n deurbraak gemaak en die finale skakel in 'n familie-lyn voltooi word nie. Dit is werklik 'n ervaring van 'n leeftyd.
Afstammelinge van families wat reeds vroeg aan die Kaap aangekom het, het Noord- en Ooswaarts getrek, sommige het opge-eindig in die huidige Namibia en dan selfs verder tot in Angola en andere weer tot in Kenia. Wanneer jy hul voetspore volg gaan nuwe werelde oop. Dit gee 'n mens insig in die kulturele, politieke en die godsdienstige oorwegings wat die dryfvere was vir hierdie migrasies wat dikwels gepaard gegaan het met groot ontberings, lyding en selfs sterftes.
Die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika (GGSA) wat in 1964 gestig is, het dertien takke waarvan twaalf landtakke is en een elektroniese tak wat voorsiening maak vir lede wereldwyd via die internet. Elke tak reel sy eie aktiwiteite en vergader deur die jaar afgesien van Desember en Januarie. Meer inligting kan verkry word deur 'n besoek aan die verskillende tak webblaaie by www.genza.org.za te bring. Die byeenkomste word gereel met spesifieke temas in gedagte en sprekers word dikwels genooi om voordragte oor 'n bepaalde onderwerp van genealogiese belang te lewer. Opleiding word aan nuwelinge gebied en die ervare lede is gereed om nuwelinge touwys te maak.

                                                                                                                                                 

Familienavorsing Simposium 

Familienavrosing Simposium 2

Vir meer inligting klik hier

                                                                                                                                                

1820 SETLAARS

In die laaste stadia van die 17de eeu en in die vroer stadiums van die 18de eeu was die oorheersende bevolkingsgroepe in die Oos-Kaapse gebied die wit beesboere en die swart beesboere. Albei groepe was voortdurend op soek na meer grond waarop hul vee kon wei. Hierdie opponerende groepe het in 'n reeks skermutselings of oorloë gebots.

Kolonel John Graham was die oppasser van die plan om 'n groot groep Skotse Hooglanders in hierdie gebied te vestig. Hy was in beheer van die Britse troepe by 'n fort in die omgewing. Die fort word later Grahamstad. Die plan is nie geimplementeer nie omdat Brittanje steeds in die oorlog met Europa betrokke was en emigrasieskemas was nie prioriteite nie.

In 1817 het kaptein Benjamin Moodie 50 jong Skotse mans wat ambagsmanne en gekontrakteerde werkers was, na die Kaap gebring. Later het hy nog 150 mans uitgebring. Kaapse burgers het die kontrakte van die eerste groep ambagsmanne gekoop, maar sommige lede van die tweede groep het geskaad; en dus het kaptein Moodie in 'n finansiële verlies gelaat. Uiteindelik het die Kaap 200 broodnodige ambagsmanne gekry.

Peter Tait het Moodie se model probeer naboots, maar hy kon slegs 30 setlaars werf.

Op 22 April 1819 val Xhosa-hoof Mdushane die stad Grahamstad met 10 000 krygers aangeval en die nedersetting oorstroom.

Hierdie aanval sowel as die suksesvolle nedersetting van die Moodie-setlaars het die owerhede aan die Kaap gemotiveer om 'n beroep op Lord Bathurst te doen om 'n setlaarskema te implementeer.

Die einde van die Europese oorlog het ellende aan die Britse bevolking  veroorksaak as gevolg van inflasie, werkloosheid en die algemene stagnasie van die ekonomie. Hierdie ellendige toestande het in Mei 1819 tot optand in Londen gelei.

Hierdie onluste in Londen het die destydse Tory-regering onder druk geplaas om 'n emigrasiekema na die Kaap te oorweeg.

                                                                                                                                                

The Archive Crawl

Archive Crawl AFR cropped****Klik op die prent vir meer besonderhede ****

                                                                                                                                                 

Renoster Projek - 1972 Kieserslys

Renoster3

Om 'n afskrif van die Bestelvorm af te laai, klik hier

                                                                                                                                                 

Die Familia / Beste Artikel 2018

1e Familia Buiteblad

Die Familia is die Kwartaalblad van die Genealogiese Genootskap van Suid Afrika. Op die foto hierbo kan die eerste buiteblad van die Familia wat gedurende 1965/66 gepubliseer is, gesien word. Die Noord-Transvaal Tak van die GGSA stel sedert die vroeë 2000 jaarliks ʼn prys beskikbaar vir die beste artikel wat gedurende ʼn bepaalde jaar publiseer is.Die kriteria waaraan so ʼn artikel moet voldoen sluit ondermeer die volgende in:
• Lewer die artikel 'n wesenlike bydrae tot ons genealogiese kennis, m.a.w. is dit nuwe inligting?
• Is die artikel professioneel opgestel met goeie bronverwysings en so meer?
• Lees die artikel lekker, is die aanbieding interessant, boeiend en word daar 'n goeie balans tussen leesbaarheid en akademiese korrektheid gehandhaaf?
Die kommentaar van die paneel: Dis ‘n goed taalversorgde artikel wat lekker lees en ryklik met foto’s geïllustreer is en wat nuwe inligting oor die familie bevat. Die skrywer se bronneverwysings beantwoord aan bibliografiese vereistes en die genealogiese notasie dié wat deur Familia aanvaar word. Behalwe dat dit aan al die kriteria soos verlang voldoen, is dit een van die min artikels wat bronne volgens navorsingskriteria voorsien, nl. dat mens dit kan opvolg EN kontroleer. 

In 2018 is die beste artikel in Familia toegedig aan Charlie Els vir sy artikel, Die Verstoteling - Een van die be beoordelaars het die volgende resensie ge lewer:

"Die tema van hierdie artikel is verfrissend oorspronklik en die skryftrant hou die leser se aandag gevange. Hoewel die tema van melaatsheid beskou word in die konteks van die skrywer se ‘verlore’ familielid, word ook die oorsaak van die siektetoestand, die oorsprong van die gepaardgaande stigma en die wyer implikasies vir geaffekteerde indiwidue en hul families deur die eeue heen in detail en met empatie hanteer.

Die skrywer maak die soekende genealoog indirek bewus van nog ‘n moontlike bron waar ‘n afwesige, verlore of verdwene familielid gesoek kan word – die rekords van melaatheidsheidshospitale, psigiatriese fasiliteite of soortgelyke instansies – waaraan menige genealoog nog nooit aan gedink het as ‘n soekplek nie. Die genealoog word ook subtiel uitgedaag om alle inligting te verifieer deur primêre bronne te konsulteer, om sodoende óf verkeerde aannames t.o.v. die sterfplek en oorsaak van dood van ‘n person óf doelbewuste foutiewe inligting wat deur vorige generasies gegenereer is, in ‘n poging om gewaande skandes of stigmas te verdoesel, uit te snuffel."

Klik hier om die artikel te lees

Dit is wat jy kan verwag om op jou reis te vind sodra die gogga van familienavorsing jou byt!


                                                                                                                                                 

 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 432273

The Familia / Best Article 2018

1e Familia Buiteblad

The Familia / Best Article 2018

The Familia is the Quarterly Journal of the Genealogical Society of South Africa. On the photo above, the first cover of the Familia published during 1965/66 can be seen. The Northern Transvaal Branch of the GSSA has since the early 2000 presented a yearly prize, available for the best article published during a particular year.

The criteria by which such an article must comply includes the following: 

 • Does the article deliver a significant contribution to Genealogy; is it new information?
 • Is the article professionally set up with good source references etc.?
 • Does it read easily; is the presentation interesting; engaging and a good balance between readability and academic correctness maintained?

The Panel's Comment: It's a good, well laid out article that reads well and is abundantly illustrated with photos and which contains new information about the family. The author's references refer to bibliographic requirements and the genealogical notations which is required by Familia. In addition to meeting all the criteria as required, it is one of the few articles that provide sources as far as criteria is concerned, research, namely, that genealogists can follow it up and check.

In 2018 the best article in Familia was dedicated to Charlie Els for his article Die Verstoteling. One of the judges had the following to say:

Lees verder: The Familia / Best Article 2018

 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 6

4th Article –1820 settlers the story The Abeona

1820 SETTLERS

4th Article –1820 settlers the story The Abeona

In November 1820, the transport-ship Abeona was chartered by the Government for the conveyance of emigrants to the Cape of Good Hope. Having taken on board fourteen passengers at London she proceeded to the Clyde, where 126 emigrants embarked. There were 21 crew on board and with a fair wind the ship left Greenock, Scotland on the 13th October 1820 and began her voyage down South.

She caught fire at 4°30’N, 25°30’W and burnt for 15 hours. She was completely destroyed.

Three boatloads of survivors were rescued by a Portuguese merchant ship and taken to Lisbon.

Lees verder: 4th Article –1820 settlers the story The Abeona

 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 6

3rd Article - 1820 Settlers the story

3rd Article - 1820 Settlers the story

The Fanny and the East Indian both sailed from the Cove of Cork, Ireland on the 12th February, 1820. On the 30th April the East Indian arrived in Simon’s Bay, followed the next day by the Fanny.  Only leaders of parties were allowed ashore.

The leaders met with the Colonial Secretary, Colonel Bird, who informed them that they would not be heading for Albany but were to be settled in the Clanwilliam district. This would reduce the number of settlers arriving in Albany by about 350 and would also keep the hot-headed Irish apart from the other settlers.

Parker and two other men left for Clanwilliam on horseback on the 13th and on the 17th were shown the locations by the Land Surveyor. Horrified at, what he considered, the awful conditions and the position the settlers would find themselves in, the three men hurried to Saldanha Bay to try and prevent the settlers leaving the ships.

Lees verder: 3rd Article - 1820 Settlers the story

 • Created on .
 • Last updated on .
 • Hits: 5

Kontak die Webbladbestuurder

Terugvoer, voorstelle en regstellings word verwelkom.
Kontak asb die Webbladbestuurder

Visitors to this web site

Today840
Yesterday917
This week2507
This month15619

Who Is Online

6
Online

Woensdag, 23 Oktober 2019 23:33