The Genealogical Society of South Africa
  • Home
  • Compendium
  • General Interest

Compendium

Genealogie Simbole en Afkortings


GENEALOGIE SIMBOLE EN AFKORTING

Met dank aan Otto Diedericks


Die karakters, simbole en afkortings wat hier gebruik word is in ooreenstemming met die goedgekeurde standaarde vir genealogie deur die Genealogiese Genootskap van Suid–Afrika.

       Simbool/Verklaring:

Afkorting:   

a1           Eerste geslag, stamvader nommer 1 (eerste geslag in Suid–Afrika)
b5           Tweede geslag, kind nommer 5 (bv. a1b5)
c3           Derde geslag, kind nommer 3 (bv. a1b5c3 of a1b2c3 ens.)
[gn]        vir aangetroudes se genealogiese nommer (bv [h6])
*             geboorte (plek en datum)
≈             doop (baptism) (plek en datum) (of =)
»             doop (christening) (plek en datum)
ñ             noemnaam (bynaam)
ç             aangeneem (ouers, plek en datum)
b             beroep (beskrywing, plek en datum)
d             siekte of genetiese afwyking (beskrywing, plek en datum)
†             dood (plek en datum) 
Ω             begrawe (plek en datum) 
w             verassing (plek en datum)
x             getroud, eerste huwelik (plek, datum en persoon)
xx           getroud, tweede huwelik (plek, datum en persoon)
xxx          getroud, derde huwelik (plek, datum en persoon) ens.
÷             geskei (plek en datum)
æ            gemeenskap met ’n gevolglike nageslag (plek en datum)
datum     volgens formaat dd.mm.jjjj waar:
dd           dag, bv. 03 of 29
mm         maand, bv. 02 of 11
jjjj           jaar, bv. 1792
±             ongeveer by datum (bv. ±__.__.1761 of ±__.05.1721)
<             voor die datum (bv. <__.__.1761 of <__.05.1721)
>             na die datum (bv. >__.__.1761 of >__.05.1721)
?             geskatte datum (bv. ?__.__.1761 of ?__.05.1721)
º             berekende datum (bv. º__.__.1761 of º__.05.1721)
–             van tot datum (bv. 23.10.1906 – 16.03.1907)
/              tussen datums (bv. 25/26.07.1823 of 28.12.1831/32)
»             notas en bron aanwysings
a             algemeen (of α)
¦              familie
ø             bronne
»*           geboortenotas
»≈           doopnotas (baptism) (of =)
»»           doopnotas (christening)
»ñ           noemnaamnotas
»ç           aanneemnotas
»b           beroepnotas
»d           siekte notas
†           sterftenotas (of +)
»W          begrafnisnotas (of »Ω)
»w           verassingnotas
»x           huweliksnotas
»÷           skeinotas
»æ          buite–egtelike notas
»a           algemenenotas
»¦            familienotas
»ø           gebeurtenisbronne
»»           verder inligting (bv verwysend na kinders)
(nn/xx)   die ouers se verwysingsnommer nn en huweliksgetal xx (bv 286/xxx)
nn           individu se verwysingsnommer met sy/haar eggenoot (bv. 1326)
<rn>       rekenaar rekordnommer (bv <2678>)
{ti}         titelbeskrywing van persoon (voor en na) bv. {Dr., Geneesheer}
#idn#     ID–nommer bv. #5403154031000#
Kinders(n)    vir aantal kinders wat deur n aangedui word gevolg deur die verwysingsnommer van elke kind
!!             weglaat van elke lyn in die notas wat met hierdie karakters begin

AFKORTINGS

(M)          Manlik ()
(V)          Vroulik ()
NN           nomen nescio (naam, d.i. stamnaam, onbekend)
PN           praenomen nescio (voornaam onbekend)
a.            aankoms
bej.         bejaard
ca.           circa (ongeveer)
dg.          dogter
dist.        distrik
ds.          dominee
d.v.         dogter van
geb.        gebore
GEN        Genealogies Begraafplase
HER         Heraldiek
HOIC       Hollandse Oost–Indische Compagnie
HOIK       Hollandse Oos–Indiese Kompanjie
KAB         Kaaplandse Argiefbewaarplek (Cape Town Archives Repository)
MAN        Manuskripte
MHG       Meester van die Hooggeregshof Transvaal en Vrystaat
MOOC     Master Office and Orphan Chamber (Meester van die Hooggeregshof Kaap)
MOIC      Masters Office and Insolvency Chamber
MOIB      Masters Office and Insolvency Branch
MSCE      Meester van die Hooggeregshof Natal
m.v.       moeder van
NAAIRS   National Automated Archival Information Retrieval System
NFA        Nasionale Film Argief
NAB       Natalse Argiefbewaarplek (Natal Archives Repository)
RSA        Landswyd
SAB        Sentrale Argiefbewaarplek
sn.         seun
s.v.        seun van
TAB        Transvaalse Argiefbewaarplek (Transvaal Archives Repository)
TBE        Port Elizabeth Argief Bewaarplek (Port Elizabeth Archives Repository)
VAB        Vrystaatse Argiefbewaarplek
v.d.         van die
v.d.K.      van die Kaap (van ’n ander ras)
vgl.         vergelyk
VOC        Verenigde Oost–Indische Compagnie
v.v.         vader van
wed.       weduwee
wed.v.     weduwee van
wew.       wewenaar

ASCII Characters Table (Unicode / ANSI
Nota: maak seker dat jy ALTYD ʼn GedCom export na “ANSI” teks karakter formaat (ook genoem “UNICODE”.
Die ander opsie, “ANSEL” teks karakter stel, behou NIE die onderstaande karakters NIE & verander dit dan na vreemde karakters.

Char.

Keystroke 1

Keystroke 2

Unicode

Char.

Keystroke

Unicode

Char.

Keystroke

Char.

Keystroke

Char.

Keystroke

á

Alt+0225

Alt+160

00E1

Á

Alt+0193

00C1

α

Alt+224

Alt+11

Alt+201

â

Alt+0226

Alt+131

00E2

Â

Alt+0194

00C2

Ω

Alt+234

Alt+12

Alt+186

è

Alt+0232

Alt+138

00E8

È

Alt+0200

00C8

±

Alt+241

ç

Alt+135

Alt+204

é

Alt+0233

Alt+130

00E9

É

Alt+0201

00C9

Alt+242

æ

Alt+145

Alt+200

ê

Alt+0234

Alt+136

00EA

Ê

Alt+0202

00CA

Alt+243

ñ

Alt+164

Alt+187

ë

Alt+0235

Alt+137

00EB

Ë

Alt+0203

00CB

÷

Alt+246

»

Alt+175

Alt+185

î

Alt+0238

Alt+140

00EE

Î

Alt+0206

00CE

Alt+247

º

Alt+248

Alt+188

ï

Alt+0239

Alt+139

00EF

Ï

Alt+0207

00CF

Alt+0134

Alt+179

Alt+202

ô

Alt+0244

Alt+147

00F4

Ô

Alt+0212

00D4

®

Alt+0147

Alt+196

Alt+203

ö

Alt+0246

Alt+148

00F6

Ö

Alt+0214

00D6

¦

Alt+0155

Alt+206

û

Alt+0251

Alt+150

00FB

Û

Alt+0219

00DB

ø

Alt+0248

Alt+205

ü

Alt+0252

Alt+129

 

Ü

Alt+0220

Alt+154

Familysearch Skakels/Familysearch Links

Ons het nou drie belangrike lêers met Familysearch.org skakels We now have 3 important files with FamilySearch links. The files are: 
1) References found on NAAIRS that may be online  - this file contains mostly collections indexed on NAAIRS, as well as other estate file links. Click on the link in 1)
2) Civil registrations etcf - birth, marriages and civil deaths - not indexed on NAAIRS. All provinces. Click on the link in 2)
3) Digitised films with random collections. Click on the link in 3) 

1) Verwysings op NAAIRS wat moontlik aanlyn beskikbaar is - hierdie lêer bevat meestal versamelings wat op NAAIRS indekseer is, en ander boedel lêer skakels. Klik op skakel 1)
2) Burgerlike Registrasies, ens. geboorte, huwelike, en burgelike afsterwes nie geindekseer op NAAIRS. Alle Provinsies. Klik op skakel 2
3) Gedigitiseerde films met lukrake versamelings - ook in PDF formaat.Klik op skakel 3.


Klik hier/Click here

Klik hier/Click here

Klik hier/Click here

Dankie aan Linda Farrel en Matthew Bode. 

Sterftekennisgewings en Boedelrekeninge - OVS

By hierdie skakel kan die eerste afdeling in wat mettertyd 'n reeks van geïndekseerde Vrystaatse boedellêers sal word, besigtig word. Die indeks is deur Jan van Jaarsveld opgestel. Hierdie dokument beslaan die indeksering van gegewens vervat in 104 boedelleers met betrekking tot inwoners van die Republiek Oranje Vrijstaat wat tussen 1846 en 1900 gesterf het. Die gegewens is ontrek uit mikrofilm no. 1367688 wat in die argief van "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints" in Salt Lake City in die VSA geberg word. Volle erkenning word aan "The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints" wat die bron van die informasie is, verleen.

Klik Hier/Click Here

Voortrekker Troues-Jan van Jaarsveld

Jan van Jaarsveld het die lys van 52 huwellike wat skynbaar tussen 1838 - 1840 in die "laer" van Kommandant Generaal Andries Hendrik Potgieter voltrek is oorgeskryf uit die Huweliks Register van die Nederduits Hervormde Kerk te Potchefstroom. Volgens Ds Dirk van der Hoff is die lys opgestel uit "los bladsye" wat in 1853 deur "Ouderling Eloff" in Rustenburg ter hand gestel is. Afskrifte van die oorspronklike bladsye is aan die einde van die dokument aangeheg.
Klik hier om die Register te sien

  • 1
  • 2